Comissió Seguiment Carta Europea

En compliment del que disposa la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, signada pel  govern de l’Ajuntament de Terrassa a partir de l’aprovació del Ple Municipal, l’any 2000, i on es reconeix que la Declaració Universal de Drets Humans, el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals, el Conveni per a la Salvaguarda dels Drets Humans i les Llibertats Fonamentals, la Carta Social Europea i els altres instruments internacionals per a la protecció dels drets humans s’han d’aplicar als habitants de les ciutats, com a qualsevol altra persona.

El 15 de desembre de 2016, a la Masia Freixa de Terrassa, l’alcalde Jordi Ballart i Pastor va signar el protocol de creació de la Comissió Ciutadana de seguiment i alerta de la Carta formada per 13 entitats de la ciutat que formaven, en aquell moment, la plataforma de treball ESPAI DRETS, més dues entitats observadores: Amnistia Internacional i l’Institut de Drets Humans de Catalunya.

Aquesta Comissió de treball, legítimament constituïda, s’ha fet ressò dels acords que sobre Drets Humans a la Ciutat s’han pres en el II Parlament Ciutadà de Terrassa, celebrat el dia 21 d’Abril de 2018, i ha estat delegada pel Consell d’Entitats d’Acció Ciutadana per proposar la Declaració General de Drets,  aprovada per unanimitat en aquest parlament, al Ple Municipal de Terrassa.

REUNIONS

La Comissió de Seguiment de la Carta Europea es reuneix cada quinze dies.

Podeu consultar properes reunions a l’ Agenda de la FAVT

Podeu fer el seguiment de les reunions fetes a les següents actes: