II Parlament Ciutadà

 

 

 

 

Consell d’Entitats d’Acció Ciutadana. Veure Funcionament del Consell

El Consell d’Entitats conjuntament amb Espai Drets han creat el grup de Treball, El II Parlament Ciutadà, on es vetlla pels següents drets:

 

DRET A LA DEMOCRÀCIA

Els poders públics de totes les Administracions i sobretot la Municipal, al ser la més propera a la ciutadania, han de garantir en tot
moment que la participació sigui el màxim d’efectiva, facilitadora i sense entrebancs, amb l’objectiu d’una responsabilitat compartida
a l’hora de prendre decisions i d’aplicar-les, regida per dos principis bàsics, la transparència i la subsidiarietat.

Moció Democràcia

 

DRET A LA SALUT

Sobre les mançances de la sanitat pública a Terrassa.

Les Polítiques Socials adreçades a la Gent Gran (especialment sobre els greus incompliments de la Llei de la dependència a Terrassa i les seves conseqüències).

La necessitat d’infraestructures bàsiques com ara residències públiques i altres equipaments (cohabitatge, apartaments tutelats, etc..)

Aquestes són les Mocions presentades al Ple Municipal:

Moció Sanitat

Moció per la Llei de la dependència

Moció per les Residències Públiques

 

DRET AL TREBALL

Davant la greu situació de precarietat laboral que comporta la vulneració de drets, el nou concepte de treballadors i treballadores “pobres”,  i la manca d’iniciatives que impulsin un nou model econòmic i social alternatiu, considerem que principis com el bé comú, la democràcia econòmica, les finances ètiques, l’autogestió, la cooperació, la solidaritat i la no discriminació haurien de ser el denominador comú de les polítiques d’ocupació i de les iniciatives municipals en la gestió dels recursos.

L’Ajuntament hauria de liderar les reivindicacions de col·lectius que estan lluitant pels seus drets fonamentals (pensionistes, aturats i aturades majors de 50 anys, beneficiaris de la Renda Garantida de Ciutadania…) i treballar conjunta i cooperativament amb  aquests.

 

DRET A L’HABITATGE

El Dret a l’habitatge és un dels drets socials que més afecta a la nostra societat i que provoca la major vulneració transversal de drets fonamentals a les persones i famílies. A Terrassa han augmentat en aquests últims mesos els desnonaments de famílies amb menors sense que la ciutat tingui la capacitat, ni els recursos per afrontar aquesta situació de emergència social.

És evident que la nostra ciutat té un problema molt greu d’habitatge

Les polítiques públiques d’habitatge a Terrassa han configurat un parc d’habitatges que fa difícil garantir el reallotjament a les persones o unitats de convivènciadesnonades.

Aquí hi afegim el problema de la Pobresa energètica, i de la situació de moltes famílies que viuen en la més absoluta precarietat.

Cal canviar normatives en l’adjudicació de l’habitatge social, i sobretot cal un Pla Local d’Habitatge.Pla Local d’Habitatge.Pla Local d’Habitatge urgent per fer front a la situació actual.

Cal tenir més valentia alhora d’aplicar les normatives i lleis actuals, com pel que fa a les instruccions que provenen del Síndic de Greuges de Catalunya.

Moció presentada al Ple Municipal:

-Moció sobre el Dret a l’Habitatge i Subministraments Bàsics

 

EL DRET A L’ENSENYAMENT

En el Parlament s’ha fet palès la preocupació de la Comunitat Educativa per la problemàtica de la segregació escolar a Terrassa, per  la gestió del procés d’admissió d’alumnat i per les desigualtats enles condicions d’escolarització. Cal un disseny nou de tot el sistema de matriculació.

Sobre la problemàtica que continua produint el model català d’escola basat en la doble xarxa: escola pública i escola concertada o privada.

Cal apostar pel model d’Escola Catalana com a valor positiu  i de cohesió per a  propostes de projectes educatius orientats a l’equitat i a la igualtat.

Treballar a fons per la igualtat d’oportunitats a l’escola, la coeducació, i l’educació en el lleure com a elements fonamentals per a la cohesió social i  per una ciutat que es vol presentar com a  ciutat educadora.

En definitiva, un treball més cooperatiu i de construcció comuna entre tota la comunitat educativa (escoles publiques, concertades, de primària, de secundària,…centres de lleure escolar,….centres d’educació especial, pares, mares,…)

-Moció sobre el Dret a l’Educació